POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator

GAMES INCUBATOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-632), przy ul. Bieniewickiej 26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000760318, w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252772325, REGON: 381919920.

Niniejsza Polityka Ochrony Danych Osobowych, zwana dalej Polityką, została sporządzona w celu wykazania, że Państwa dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Definicje
 1. Administrator Danych – GAMES INCUBATOR SA z siedzibą w Warszawie (01-632), przy ul. Bieniewickiej 26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000760318 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252772325, REGON: 381919920;
 2. GAMES INCUBATOR SA – GAMES INCUBATOR SA z siedzibą w Warszawie (01-632), przy ul. Bieniewickiej 26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000760318 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252772325, REGON: 381919920;
 3. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
 4. Zbiór danych – każdy uporządkowany zestaw danych o charakterze osobowym, dostępny według określonych kryteriów;
 5. Przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na Danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie w formie tradycyjnej oraz w systemach informatycznych.
I. Postanowienia ogólne
 1. Polityka dotyczy Danych osobowych przetwarzanych w GAMES INCUBATOR SA, niezależnie od formy ich przetwarzania (przetwarzane tradycyjnie zbiory ewidencyjne, systemy informatyczne) oraz od tego, czy dane są lub mogą być przetwarzane w zbiorach danych.
 2. Państwa Dane osobowe otrzymujemy:
  1. poprzez skorzystanie z udostępnionego na naszej stronie formularza kontaktowego,
  2. pocztą elektroniczną,
  3. podczas zawarcia ze spółką odpowiedniej umowy,
  4. dzięki wyrażeniu zgody na kontakt w celach marketingowych.
 3. Administrator Danych zapewnia, że czynności wykonywane w związku z przetwarzaniem i zabezpieczeniem danych osobowych są zgodne z niniejszą polityką oraz odpowiednimi przepisami prawa.
II. Dane osobowe przetwarzane u administratora danych, podstawy przetwarzania oraz cel ich przetwarzania
 1. Dane pozyskiwane przez GAMES INCUBATOR SA służą:
  1. przede wszystkim do celów marketingowych związanych z produktami i usługami GAMES INCUBATOR SA. Podstawą w ramach tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) tj. dobrowolna zgoda. Przetwarzanie w celach marketingowych cudzych produktów odbywać się będzie do czasu cofnięcia zgody.
  2. zawieraniu i sprawnej realizacji umów. Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO – niezbędność do wykonania umowy. W razie zawarcia umowy dane przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy, z tym zastrzeżeniem, że dane mogą być przetwarzane także po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń.
  3. do pomiarów statystycznych (rozumieć przez to należy także analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług administratora. Podstawą tych działań jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO tj. uzasadniony interes administratora. Dane przetwarzane w celu realizacji niniejszego celu będą do chwili zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
 2. Przy przetwarzaniu danych osobowych GAMES INCUBATOR SA korzysta z usług podmiotów przetwarzających.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług uniemożliwi ich świadczenie, jak i realizację umowy.
III. Zarządzanie bezpieczeństwem
 1. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem zasad przetwarzania przewidzianych przez przepisy prawa:
  1. W każdym wypadku występuje chociaż jedna z przewidzianych przepisami prawa podstaw dla przetwarzania danych.
  2. Dane są przetwarzane są rzetelnie i w sposób przejrzysty.
  3. Dane osobowe zbierane są w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami.
  4. Dane osobowe są przetwarzane jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia celu przetwarzania danych.
  5. Dane osobowe są prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.
  6. Czas przechowywania danych jest ograniczony do okresu ich przydatności do celów, do których zostały zebrane, a po tym okresie są one anonimizowane bądź usuwane.
  7. Wobec osoby, której dane dotyczą, wykonywany jest obowiązek informacyjny zgodnie z treścią art. 13 i 14 RODO.
 2. Dane są zabezpieczone przed naruszeniami zasad ich ochrony.
 3. GAMES INCUBATOR SA wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby podczas przetwarzania Danych Osobowych zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ewentualnemu ryzyku naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia.
 4. GAMES INCUBATOR SA podejmuje niezbędne działania, by jej pracownicy oraz osoby współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane Osobowe na rzecz Administratora.
IV. Naruszenia zasad ochrony danych osobowych
 1. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych Administrator dokonuje oceny, czy zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.
 2. W każdej sytuacji, w której zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Administrator zgłasza fakt naruszenia zasad ochrony danych organowi nadzorczemu bez zbędnej zwłoki – jeżeli to wykonalne, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia.
 3. Jeżeli ryzyko naruszenia praw i wolności jest wysokie, Administrator zawiadamia o incydencie także osobę, której dane dotyczą.
 4. Administrator, zgodnie z art. 33 ust. 5 RODO, dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych.
V. Powierzenie przetwarzania danych osobowych
 1. Administrator Danych Osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi wyłącznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, zgodnie z wymogami wskazanymi dla takich umów w art. 28 RODO.
 2. Przed powierzeniem przetwarzania danych osobowych Administrator w miarę możliwości uzyskuje informacje o dotychczasowych praktykach procesora dotyczących zabezpieczenia danych osobowych.
VI. Przysługujące prawa
 1. W związku z przetwarzaniem przez spółkę Danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do własnych danych osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do bezpłatnego otrzymania kopii własnych danych,
  2. prawo do sprostowania danych osobowych, co obejmuje także uzupełnienie niekompletnych Danych osobowych,
  3. prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), przysługujące wówczas, gdy np. nie są już niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie, czy brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych do ich przetwarzania,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  6. prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych,
  7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.
VII. Korespondencja

Możesz się z nami skontaktować poprzez:

 • drogę tradycyjną – listownie na adres: ul. Bieniewicka 26, 01-632 Warszawa
 • e-mail – hello@games-i.com.

POLITYKA COOKIES

Operator

GAMES INCUBATOR SA z siedzibą w Warszawie (01-632), przy ul. Bieniewickiej 26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000760318, w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252772325, REGON: 381919920

Niniejsza Polityka Cookies, zwana dalej Polityką, została sporządzona w celu wykazania, że Państwa dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Definicje
 1. Operator Portalu – GAMES INCUBATOR SA z siedzibą w Warszawie (01-632), przy ul. Bieniewickiej 26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000760318 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252772325, REGON: 381919920;
 2. GAMES INCUBATOR SA – GAMES INCUBATOR SA z siedzibą w Warszawie (01-632), przy ul. Bieniewickiej 26, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000760318 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5252772325, REGON: 381919920;
 3. Portal – strony internetowe Games Incubator SA;
 4. Użytkownik – podmiot korzystający z usług on-line świadczonych przez Games Incubator SA;
 5. Pliki cookies – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu (np. komputerze, smartfonie, tablecie) oraz przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Portalu.
I. Postanowienia ogólne
 1. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Portalu GAMES INCUBATOR SA z siedzibą w Warszawie (01-632), przy ul. Bieniewickiej 26. Portal nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies zamieszczane przez Operatora zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
II. Informacje objęte przez pliki cookies i cel ich stosowania
 1. W ramach danych informatycznych, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu, Operator uzyskuje dostęp do następujących informacji:
  1. Adres IP urządzenia,
  2. Lokalizacja fizyczna urządzenia,
  3. Typ przeglądarki internetowej oraz typ urządzenia, z którego korzysta Użytkownik,
  4. Czas korzystania ze strony internetowej oraz nazwy odwiedzanych stron internetowych,
  5. Dane logowania Użytkownika, tj. nazwa użytkownika i hasło.
 2. Dane informatyczne, do których Operator uzyskuje dostęp są stosowane w celach:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Portalu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Portalu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie portalu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  4. zapamiętania podejmowanych przez Użytkownika interakcji np. udzielonych odpowiedzi przy przeprowadzanych sondach internetowych;
  5. dostarczania Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
III. Rodzaje plików cookies
 1. Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies, w Portalu stosowane są następujące rodzaje:
  1. niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach portalu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Portalu;
  3. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Portalu;
  4. funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. statystyczne służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych;
  6. reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 2. Akceptacja plików cookies jest dobrowolna, jednak brak akceptacji plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Portalu, w szczególności może ograniczyć możliwość dostarczenia bardziej osobistych lub istotnych dla Użytkownika treści podczas odwiedzania stron internetowych lub korzystania z innych usług i produktów.
IV. Przysługujące prawa
 1. W związku z zamieszczaniem przez spółkę plików cookies, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo do wyrażenia zgody na przechowywanie plików cookies pochodzących z Portalu w urządzeniu końcowym Użytkownika za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu, np. laptop, tablet, smartfon,
  2. prawo do zmiany ustawień dotyczących plików cookies w szczególności w postaci blokady automatycznej obsługi plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informacji o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Portalu,
  3. prawo do zmiany ustawień przeglądarki, w taki sposób, aby pliki cookies nie były zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika,
  4. prawo do usunięcia plików cookies poprzez zgłoszenie takiej prośby na adres hello@games-i.com. wraz z dodatkowymi informacjami identyfikującymi Użytkownika, tj. numer identyfikujący pliki cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
V. Korzystanie z plików cookies przez podmioty zewnętrzne
 1. Operator oświadcza, że na Portalu mogą znajdować się przekierowania do stron internetowych będących własnością i obsługiwanych przez podmioty zewnętrzne (takie jak: Facebook, Google+, YouTube, LinkedIn lub Twitter).
 2. Strony internetowe podmiotów zewnętrznych mają własne zasady dotyczące prywatności i prawdopodobnie korzystają z plików cookies. Operator nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki są umieszczone na stronach serwisów w Portalu.
 3. Część informacji pochodzących z plików cookies zamieszczanych w urządzeniu końcowym Użytkownika Portalu jest udostępniana podmiotom współpracującym z Operatorem w zakresie usług reklamowych oferowanych na stronach Portalu. Celem udostępniania im tych informacji jest prowadzenie statystyki wyświetleń reklam oraz kliknięć w reklamę w celu umożliwienia monitorowania skuteczności reklam.
VI. Korespondencja

Możesz się z nami skontaktować poprzez:

 • drogę tradycyjną – listownie na adres: ul. Bieniewicka 26, 01-632 Warszawa
 • e-mail – hello@games-i.com.

Zgody na przetwarzanie danych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych drogą elektroniczną

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej przez GAMES INCUBATOR SA z siedzibą w Warszawie, ul. Bieniewicka 26 w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez GAMES INCUBATOR SA za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.”

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych za pomocą urządzeń telefonicznych

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru telefonu przez GAMES INCUBATOR SA z siedzibą w Warszawie, ul. Bieniewicka 26 w celu prowadzenia działań marketingowych przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne.”

Zgoda na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych

„Wyrażam zgodę otrzymywanie od GAMES INCUBATOR SA z siedzibą w Warszawie, ul. Bieniewicka 26 drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail newslettera i innych informacji handlowych, dotyczących produktów i usług oferowanych przez GAMES INCUBATOR SA w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.”

Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w każdym czasie oraz prawo dostępu do podanych danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jak też wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku naruszeń przepisów RODO.